tabe

wegens tering

tabellarius

(post)bode, loper, brievenbesteller

tabellio

zie tabellarius

tabemarius

winkelier, herbergier

tabemator

zie tabernarius

tabes

tering

tactu apoplexico

door een beroerte, door een aanval getroffen

tactus

getroffen, gewond, gebroken

talemetarius

bakker

talis pater, qualis filius

zo vader, zo zoon

tamen

toch

tandem

eindelijk, tenslotte

tanquam

als, zoals

tapetium artifex

tapijtwerker

tector

dakdekker, stucadoor

tector diomorum

dakdekker, dakmaker

tector laterum

ticheldekker, dakpannenlegger

tector stramineus

strodaklegger, rietdekker

tegularius

pannenbakker, steenbakker, dakpannenlegger

telonei receptor

ontvanger der belastingen

ternpestive

tijdig, op de juiste tijd

ternplarius

ridder van de Orde der Tempeliers,

priester tempore clauso

in de gesloten tijd (in de Vasten- en Adventstijd)

tempore necessitatis

in tijd van nood

tenebras

duisternis

ter

driemaal

ter decies

dertienmaal

ter milesimus

drieduizendste

ter milies

drieduizendrnaal

terra decimalis

tiendenland (land waarvan men een tiende deel van de oogst aan de eigenaar moet afstaan, soort pachtsysteem, zie ook decima)

territorium

land

tertiam

derde

tertio

op de derde, met de derde

tertius

(vrw.-a) derde

testes

getuigen, doopgetuigen, huwelijksgetuigen

testes)iierunt

getuigen zijn geweest

testibus

met als getuigen

testis

getuige, doopgetuige, huwelijksgetuige

textor

wever

textores

wevers

thesaurarius

schatbewaarder

thorum

bed

thorus

bed

thysicus

teringlijder

thysis

tering

tinc(t)io

doop

tinctor

textielverver

tomeator

draaier, beeldhouwer

tonsor

barbier, schapenscheerder

toparcha

heer van een erfgoed

transiens

reiziger

translatus

overgebracht

trecentesimus

driehonderdste

trecenti

driehonderd

trecenties

driehonderdmaal

tredecim

dertien

tredecimus

dertiende

tregemini

zie trigemini

tres

drie

tria

drie

tria milia

drieduizend

tribunus

overste, bevelhebber, gildemeester

tribus

gilde, vereniging, geslacht, familie, stam

tribus habitis proclamationibus

na de drie huwelijksafkondigingen

tribus proclamationibus praemissis factis

na de drie huwelijksafkondigingen

tricenarius

dertigjarige, dertiger

tricesimo

op de dertigste, met de dertigste

tricesimus

dertigste

tricies

dertigmaal

triennis

drie jaar oud

trigamus

driemaal getrouwd geweest

trigemini

(vrw.-ae) drieling

triginta

dertig

trimestris

drie maanden

oud trimulus

(vrw. -a) kind van drie jaar oud

trinepos

kleinzoon van een achterachterkleinkind

trineptis

kleindochter van een achterachterkleinkind

trinitas

Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid

Trinitatis

Drievuldigheidszondag

tritavia

grootmoeder van de betovergrootvader

tritavus

grootvader van de betovergrootvader

tritor

dorser

triturator

dorser

tumulatus

begraven

tussi

door hoest

tutela

voogdij(schap)

tutor

voogd, beschermer

tutrix

voogdes, beschermster

tutoris

van de voogd