r.

recto

R.D.

reverendus Dominus

Rdo.

reverendo

reL

relictus

ren.

renatus

r.fl.

relicta filia, relictus filius

R.I.P.

requiescat in pace


ratiocinator

boekhouder, rentmeester, advocaat

ratione dubii

om reden van de twijfel

ratione privatus

beroofd van zinnen

reale

werkelijk (bijv. naamw.)

realis

werkelijk (bijv. naamw.)

realiter

werkelijk (bijwoord)

rebaptizatus

herdoopt

receptor

ontvanger (van bijv. belastingen)

reconventie,

zie conventie

recto (folio)

op de voorzijde van het blad

rector

leider, bestuurder, graaf, burgemeester, pastoor

rectum

recht, rechtvaardig (lijd.voorw.)

rectus

recht, rechtvaardig

redemptor

handelaar, koopman, Verlosser, Heiland, Zaligmaker

reditibus pauperum vivens

levend van de uitkeringen aan de armen

refectus (sacramentis)

gesterkt (door de sacramenten), bediend

refisa

teruggegeven, teruggestort, terugbetaald

regeneratie

wederopwekking, wedergeboorte, vernieuwing, doop

regeneratus

(vrw-a) wedergeboren, gedoopt

regina

koningin

registrum

lijst, register

registrum baptizatorum

doopboek

registrum defunctorum

overlijdensregister

registrum iunctorium

trouwboek

registrum matrimonio

trouwboek

registrum mortuorum

overlijdensregister

relicta

weduwe, achtergelaten vrouw

relicta filia

nagelaten dochter

relictis binis filiis majorennis

met nalating van twee meerderjarige zonen

relictis duabus filiabus

met nalating van twee dochters

relictis tribus prolibus

met nalating van drie kinderen

relictus

weduwnaar, achtergelaten, achtergebleven

relictus viduus

weduwnaar

relinquens

achterlatend, overblijvend

relinquens post se uxorem cum prolibus

een vrouw met ... kinderen achterlatend

remissis (omnibus) bannis

met nalating van (alle) huwelijksafkondigingen

remissis proclamationibus

met nalating van de huwelijksafkondigingen

renatus

(vrw.-a) wedergeboren, gedoopt

repudiatus

(vrw.-a) gescheiden, verstoten

repudium

echtscheiding, beeindiging van de verloving, scheidsbrief (van de man aan zijn vrouw)

requiem aeternam dona ei domine

heer schenk hem de eeuwige rust

requiescat in pace

hij/zij moge rusten in vrede

requievit in Domino

hij/zij rustte in de Heer

requisitis denunciationibus

met de vereiste huwelijksafkondigingen

residet

woont, verblijft

residet apud

woont, verblijft bij

residet continuo in oppido

woont steeds in de stad

residet extra

woont buiten

retentus

teruggehouden, teruggetrokken, bewaard

retulit

heeft aan het licht gebracht

revalidatus

achteraf gewettigd

reverendissimus

hoogeerwaarde

reverendo

aan de eerwaarde

reverendus

eerwaarde

reverendus dominus

eerwaarde heer

rex

koning

rheumate

door rheumatiek

ribaldus

landloper, vlegel, deugniet

ristrictus

stiefvader

rite

naar behoren, plechtig, volgens de godsdienstige gebruiken

rite munitus

(vrw.-a) Heilig Oliesel ontvangen hebben

Romano-Catholicae religionis

van de Rooms-Katholieke godsdienst

rotarius

wagenmaker

rubro sigillo

met rood zegel (tegen betaling kon officiele vrijstelling van de huwelijksafkondigingen worden verkregen)

ruricola

landbouwer, boer

rusticus

landbouwer, boer