poena

straf, pijn

polentarius

mouter, graanmaler, brouwersknecht, brouwersgast

pomarius

fruithandelaar, fruitverkoper

pomeridianam

na de middag

pomeridianus

namiddags

pompa funebris

begrafenisstoet

popinarius

gaarkeukenhouder, verkoper van gekookt en gebraden vlees,levensmiddelenhandelaar

post

na, nadien, nadat

post alium

na de andere, na het andere

post denuntiationem ternalem

na de drie huwelijksafkondingen

post hominum memoriam

sinds mensengeheugenis

post interlocutoriam sententiam,

zie ante interlocutoriam sententiam

post meridiem

na de middag

post partum

na de bevalling

post prandium

na het ontbijt

post scriptum

naschrift (in brieven)

post susceptum baptismum

na het ontvangen van het Heilig Doopsel

post tenebras lux

na de duisternis komt het licht

post trinam proclamationem

na de drie huwelijksafkondigingen

postea

naderhand

posteri

nakomelingen

posteritas

nakomelingenschap

posthumus

(vrw. -a) kind geboren na de dood van de vader

postmeridianus,

zie pomeridianus

postquam

nadat

postridie

op de volgende dag, daags nadien

postumus

(vrw.-a), zie posthumus

praedio

gisteren

pr(a)e

voor

praeceptor

schoolmeester, onderwijzer

praeco

afkondigen van overheidsbekendmakingen, heraut, amman (ambachtsman), baljuw, drost, schout, gerechtsbode

praedictum

voornoemd

praedictus

(vrw.-a) voornoemd

praefectus

districtshoofd, amman (ambachtsman), voogd

praegnans

zwanger

praemissis proclamationibus

na de huwelijksafkondigingen

praemissis tribus bannis

na de drie huwelijksafkondigingen

praemittendis

nadat gezegd was, wat gezegd moest worden; nadat verzonden was wat verzonden moest worden

praemunitus

voorzien van

praenobilis

edel

praenobilis domina

edele dame

praenobilis dominus

edele heer

praepositus

geestelijke in rang direct onder de abt (belast met kerkelijke rechtspraak), persoon met een leidende taak, proost

praesentibus (ut)testibus

in de aanwezigheid van de getuigen

praetendens

aanstaande (echtgenoot/echtgenote)

praetendentis

van de aanstaande (echtgenoot/echtgenoot)

praeter

wegens, behalve

praetor

burgemeester, provoost (net als baljuw een gerechtsdienaar)

praevia dispensatione (in tribus proclamationibus)

na het verkrijgen van vrijstelling (van de drie huweljksafkondigingen)

praevie

(Lat. praevius) tevoren

praevignus,

zie privignus

praeviis sponsalibus et tribus bannis

voorafgegaan door ondertrouw en door de drie huwelijksafkondigingen

praeviis tribus bannis

voorafgegaan door de drie huwelijksafkondigingen, na de drie huwelijksafkondigingen

praevius

voorafgaand

pre,

zie prae

precedens

voorafgaande

precedente

met het voorafgaande

preco

zie praeco

predio

zie praedio

prefigna

zie privigna

prefignus

zie privignus

premissis

zie praemissis

prepositus

zie praepositus

presbyter

priester, ouderling

presdicte

(Lat.praedicere) voornoemde

presentie

aanwezigheid

presentibus (ut) testibus

zie praesentibus (ut) testibus

pretor

zie praetor

pridie

de vorige dag, daags ervoor, gisteren

prima

de eerste dag (van de maand)

prima noctis

in het eerste uur van de nacht

primam noctis

een uur van de nacht

primo

ten eerste, in het begin, aanvankelijk

primogenitura

eerstgeboorterecht

primogenitus

eerstgeborene

primus

eerste, voorste

princeps

koning, graaf, abt

priore anno

in het jaar tevoren

privigna

stiefdochter

privignus

stiefzoon

pro

voor, ten behoeve van, in plaats van

pro animae suae refrigerio

tot verkwikking van zijn ziel

pro iuribus pastoris

voor pastoorsrechten

pro memoria

voor de herinnering

pro qua

in wiens plaats

pro quibus absentibus suppleverunt

die bij hun afwezigheid vervangen werden door

pro quo

in wiens plaats

pro quo absente supplevit

die bij diens afwezigheid verving

pro re nata

naar de aard der zaak

pro se er suis

voor hem en de zijnen

pro tempore

voor de tijd van

proamita

zuster van een overgrootvader, overoudtante

proauctor

stamvader

proavia

overgrootmoeder, voormoeder

proavunculus

broer van een overgrootmoeder, overoudoom

proavus

overgrootvader, voorvader

probationis causa

terwille van het bewijs

probator

muntcontroleur, muntkeurmeester

probatum est

het is proefondervindelijk goed gebleken

prochiliarcha

luitenant-kolonel

proclamatie

afkondiging van het voorgenomen huwelijk, roep

procreare

verwekken, in 't leven roepen, voortbrengen

procreatores

ouders

procul(a)

ver (van)

procurator

woordvoerder, zaakwaarnemer, advocaat, gevolmachtigde

procutatorium

volmacht

prodigi

kwistgoederen (van iemand die wegens verkwisting onder curatele wordt gesteld)

prodigus

verkwisten (persoon aan wie het beheer van zijn goederen gerechtelijk ontnomen is)

progener

man van de kleindochter

progenerare

verwekken, in 't leven roepen

progenies

afstamming, stam, geslacht, kind

progenitor

stamvader, voorvader

progenitrix

stammoeder

progenitus

zoon, kind, ras, afstamming, nageslacht

prognatus

geboren, afstammeling

proles

kind, kroost, nageslacht

proles illegitima

onwettig kind, bastaard

proles naturalis

wettig kind

proles spuria

onwettig kind, bastaard

promatertera

zuster van de overgrootmoeder, overoudtante

promeridianus

in de voormiddag

pronepos

achterkleinzoon

proneptis

achterkleindochter

pronurus

vrouw van een kleinzoon

propaginis

van het nageslacht

propago

nageslacht, nakomelingschap

propatruus

broer van een overgrootvader

propia persona

in eigen persoon

propinquitas

verwantschap, (nabuurschap, buurt, nabijheid

propinquus

(vrw.-a) bloedverwant

propola

opkoper, oudeklerenkoper

proprietarius

eigenaar

propter

wegens, om, volgens,

prosapia

verwantschap, familie, geslacht, nageslacht, nakomelingschap

prosocer

overschoonvader, grootvader van de echtgenote

prosocera

overschoonmoeder, grootmoeder van de echtgenote

protavus

bet-overgrootvader

protribunus

bevelhebber, commandeur, opperofficier, overste

provisus

het vooruitzien, de voorzienigheid; mits, vooropgesteld dat

pubertas

puberteit, huwbaarheid, rijpingstijd

puella

meisje

puellaris

meisjesachtig, maagdelijk

puellula

klein meisje, aardig meisje

puer

jongen, kind

puera

meisje

pueri

kinderen

puerinus

knaapje, jongetje

pueritia

kindsheid, eerste jeugd, kinderjaren (tot 17 jaar)

puerpera

kraamvrouw

puerperis (in-)

tijdens de bevalling

puerperium

bevalling, het baren, kraambed

puerulus

baby

pugna

veldslag

pupa

klein meisje, poppetje

pupula

klein meisje, oogappel

pupulus

jongetje, knaapje

pupus

jongetje

pupilla

moederloos, halve wees van moederszijde, pupil, pleegdochter

pupillaris

van de wees, van de pupil

pupillus

moederloos, halve wees van moederszijde,

pupil

pleegzoon

Purificatio

Maria Lichtmis, 2 februari

pusio

knaapje, jongetje

pustulae

puisten

pusus

knaap, jongen

puteus

put, gat

putus

knaapje, jongetje