o.

obiit

ob.

obiit

O.B.

ordo benedictorum

ob.s.p.

obiit sine prole

O.D.

ordo dominicarum

oes

omnes

O.F.M.

ordo fratrum minorum

O.P.

ordo fratrum praedicatorum

O.S.B.

ordo sancti benedicti

O.TE.

ordinis teutonici eques


ob defectum rationis et loquelae

vanwege het verlies van verstand en spraak

ob periculum mortis

vanwege het stervensgevaar

obdorinivit

is ontslapen

obierunt

zijn overleden

obiit

is gestorven

obiit sine prole

stierf zonder nageslacht

obiit subito

plotseling overleden

obire

overlijden, sterven, intreden, begaan, plegen, bedrijven

obitus

vrw.-a) dood, overleden

obrutus

vrw.-a) begraven

obsequa

dienstmeid, dienstbode

observandis observatis

met inachtneming van de voorschriften

obstetricis

van de vroedvrouw

obstetrix

vroedvrouw

obstitrix,

zie obstetrix

obtenta dispensatione

na het verkrijgen van de vrijstelling

obtentus

(vrw.-a) verkregen

obtinere

(vonnis) verkrijgen, verwerven, bekomen

occisus

gedood, vermoord

occisus ictu sclopeti

gedood door een geweerschot

occubuit

is gestorven, rust in het graf

octavus

achtste

octennis

acht jaar oud

octies

achtmaal

octingentesimus

achthonderdste

octingenti

achthonderd

octingenties

achthonderdmaal

octo

acht

october

oktober

octobris

in oktober

octogenarius

tachtiger, tachtigjarige

octogesimus

tachtigste

octogies

bisschoppelijk rechter

officinator

werkman in een muntenmakerij

officium,

zie ministerium

olim

vroeger

omissus

weggelaten, vergeten

omnes

allen

Omnes Sancti

Allerheiligen, 1 november

omnibus ecclesiae romanae sacramentis

met alle sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk

omnibus exeuntium sacramentis

met alle sacramenten der stervenden

omnibus extremis sacramentis

met alle laatste sacramenten

omnibus sacrae romanae ecclesiae sacramentis (prae-) munitus

voorzien van alle sacramenten van de Heilige Rooms-Katholieke Kerk

omnibus sacramentis

met alle sacramenten

omnibus sensibus destitutus

beroofd van al zijn zinnen

operarius

dagloner, (hand)arbeider, werkman, handwerksman, ambachtsman

operarius scriniarius

schrijnwerker (maker van fijne meubelen)

operatio caesarea

keizersnede

opifex

bouwmeester, handwerksman, beeldend kunstenaar, gezel, arbeider, dagloner

opificis

van de handwerksman, van de arbeider

opificium

beroep, werk

opilio

schaapherder

opidani

burgers, inwoners, van de burger

oppidanus

poorter, burger

oppidum

stad

ora et labora

bid en werk

ora pro nobis

bid voor ons

orator

aanvrager

oratrix

aanvraagster

orbus

(vrw.-a) blind, ouderloos, wees

orbatum

ouderloos, wees, beroofd (als lijdend voorwerp)

orbatus

(vrw.-a) ouderloos, wees, beroofd

ordinariis ecclesiae sacramentis

met de gebruikelijke sacramenten van de Kerk

ordinariis moriturientium sacramentis

met de gebruikelijke sacramenten van de stervenden

ordinarius

gewone

ordinis teutonici eques

ridder van de Duitse Orde, kruisridder

ordo benedictorum

orde van de benedictijnen

ordo dominicarum

orde van de dominicanen

ordo ftatrum minorum

orde van de minderbroeders,franciscanen

ordo fratrum praedicatorum

orde van de predikheren, dominicanen

ordo sancti benedicti

orde van de benedictijnen

organista

organist

originali

in oorspronkelijke toestand

originalis

oorspronkelijk

oriundus (ex)

(vrw.-a) afkomstig van, afstammend van, kind van

orphanus

(vrw.-a) (halve) wees

ortus

(vrw.-a) afkomstig

ostiarius

deurwachter, portier, poortwachter

otium et pax

rust en vrede