n.

natus

naalis

naturalis

nat.

natus

N.B.

notabene

N.D.

nobilis dominus/domina

N.N.

nomen nescio

noe

nomine

noie

nomine

not.

notarius

nots.

notarius


naevus

moedervlek

nam

want

nativitas

geboorte

Nativitas Domini

Geboorte des Heren, 25 december

Nativitas Mariae

Maria Geboorte, 8 september

nativitatis

van de geboorte

nativus

geboren, aangeboren

natum

geboren

natum media nocte

geboren te middernacht

natura,

zie in natura

natus

geboren

natus anno

geboren in het jaar

nauta

schipper

navector

veerman

navigator

schipper

navis

boot

navium gubernator

(scheeps-)stuurman

nec

en niet

nec non

en eveneens, en ook

necessariis moribundorum sacramentis

met de benodigde sacramenten der stervenden

necessitatis baptismum

nooddoop

neonatus

pasgeborene

neosponsi

jonggehuwden

nepos

kleinzoon, neef

nepta

kleindochter, nichtje

neptis

nichtje, kleindochter, dochter van broeder of zuster

nesciens scribere

niet schrijven kunnende

nescius

onkundig, niet wetende, niet kunnende

nobilis

adel, edel

nobilis domina

weledele dame

nobilis dominus

weledele heer

noctis

van de nacht

nocturnus

nachtelijk

nomen

naam

nomen nescio

naam onbekend

nomina

namen

nomina defunctorum

naamlijst van overledenen

nominavit

heeft genoemd

nomine

in naam van, met als naam

nomine Dei

in de naam van God

non procula

niet ver van

nonagenarius

negentigjarige, negentiger

nonagesimus

negentigste

nonagies

negentigmaal

nonaginta

negentig

nonam (horam)

negende (uur)

nondum

nog niet

nongentesimus

negenhonderdste

nongenti

negenhonderd

nongenties

negenhonderdmaal

nono

op de negende

nonus

negende noster onze

notabene

let wel

notabilis

de aanzienlijkste, voornaamste burgers van een gemeente

notarius

notaris

notarius publicus

openbaar notaris

notarius regius

koninklijk

notaris nothus

(Grieks) onwettig, bastaard, onecht

novalis

nieuw

novem

negen

november

november

novembris

in november

novemdecima

negentien

novennis

negen jaar oud

noverca

stiefmoeder

novercalis

stiefmoederlijk

novercari

stiefmoederlijk bejegenen

novercus

stiefvader

novies

negenmaal

nubere

trouwen

nubilis

huwbaar

nuda proprietas

bloot eigendom (bezit waar een ander dan de eigenaar het vruchtgebruik van benut, de oogst of andere opbrengst van het gebied mag behouden)

nudius tertius

eergisteren

nullo allato impedimento

wanneer er geen huwelijksbeletsel ontdekt is

nullo(que) detecto impedimento

(en) wanneer er geen huwelijksbeletsel ontdekt is

nummophylacis

van de muntmeester

nummophylax

muntmeester

nummularius

muntsnijder, wisselaar

nunc

nu

nuncupatio

mondelinge aanwijzing van een erfgenaam

nuntius

(gerechts)bode

nuper

onlangs

nupta

bruid, getrouwde vrouw

nuptae

bruiden

nuptiae

huwelijksfeest, bruiloft

nuptialis

bruilofts-, van / betreffende de bruiloft

nuptiare

huwen, met iemand trouwen

nuptiarum

van de bruiloft

nuptura

bruid

nupturus

bruidegom

nuptus

gehuwd

nurus

schoondochter

nutritor

verpleger, pleegvader, verzorger, opvoeder

nutricis

van de voedster

nutrix

voedster, baker, pleegmoeder