L

legitimus

leg.

legitimus


laborans

lijdend aan (een ziekte)

laborator

arbeider, werkman, dagwerker

labore suo vivens

die zijn brood verdient door zijn werk

lacticinator

melker

lacticinatrix

melkster

l(a)esus

gewond

laminarius

blikslager

lanaefilitor

wolspinner

languore

door ziekte

languoribus

door ziekten

lanifex

wolwever, lakenbereider, lakenwever, fabrikant van geweven stoffen, wolkaarder

lanificis

van de wolwever, kaarder

lanifilator

wolspinner

lanifilitor

wolspinner

lanifilitrix

wolspinster

lanius

beenhouwer, slager, vleeshouwer

lanitonsor

wolscheerder

lapicida

steenhouwer

lapidarius

steenwerker, steenhouwer, steenbreker

lapidis

van de steen, van de grafzerk

lapis

steen, grafzerk

lapsator

wetter (slijper van wapens en gereedschap)

lapsus

gevallen, misstap, fout lapsus calami een schrijffout

largum

ruim, veel, overvloedig

largus

(vrw. -a) ruim, veel, overvloedig

lateralis

tot een zijlinie behorend, tot de verwanten behorend

laterator

pannenbakker, steenbakker

latonius

steenkapper

latum

breed, wijds

latus

(vrw.-a) breed, wijds

lectio

keuze, het voorlezen, lezing

lectus

bed

legitima

formaliteiten, wetten, bepalingen

legitimare

wettigen, legitimeren

legitimatus

gewettigd, wettig verklaard

legitimatus est per subsequens matrimonium

is gewettigd door het daaropvolgend huwelijk

legitimaverunt

zij hebben wettig gemaakt

legitimavi

ik heb wettig gemaakt

legitimus

(vrw.-a) wettig, rechtmatig, wettig echtgenoot

lena

koppelaarster

leno

koppelaar

lenta tabe

door een langdurige tering

lesus,

zie laesus

lethalis

dodelijk

lethargo

door slaapzucht

lethargus

slaapziekte

leuca

mijl

levans

doopheffer

levantes

doopheffers

levator

doopheffer

levatrix

doophefster

levi morbo

na een lichte ziekte

levir

mans- ook wel vrouwsbroeder (zwager)

liber

(vrw. -a) vrij, ongebonden; ongetrouwd; boek

liber rationum

huishoudboekje, familiekroniek

libera baronia

vrije rijksheerlijkheid, graafschap (niet onderhorig aan de graaf maar rechtstreeks aan de vorst)

liberi

vrijen, kinderen

liberi comitatu

uit de vrije rijksheerlijkheid, graafschap

libertus

soldaat eerste klasse

librarius

boekhandelaar

libri,

zie liberi

libripens(ator)

waagmeester

licentia

vergunning

licentiatus medicinae

dokter

lictor

gerechtsdienaar, rakker, beul(sknecht), politieagent, politiedienaar, deurwaarder, stokmeester, stokbewaarder,cipier

ligatus

echtgenoot, gehuwd, getrouwd

ligitimare

wettigen

lignarius

timmerman

linea

(geslachts)lijn, linie

linifex

linnenwever

linificis

van de linnenwever

linitextor

linnenwever

littera

brief

litterae

brieven

litterae dimissoriales

geloofsbrieven

litteris libertatis pastoris

met de vrijbrief van de pastoor

loco

in de plaats van, in diens plaats

locumtenens

plaatsvervanger

locumtenens centurionis superior

eerste luitenant

locumtenens in pensione constitutus

tweede luitenant buiten dienst

locus communis

gemeenplaats

lorarius

zadelmeester

ludi magister

schoolmeester

lustratio

de doop

lusus naturae

speling der natuur

lutheranus

luthers

lux

licht

lychnopoeus

kaarsenmaker, kaarsentrekker