I = J

j i (in het latijn wordt de I ook gebruikt voor de J-klank)

i.c.

juris consultis

J.H.S.

Jesus Hominum Salvator

Joa

Joanna

Joes

Joannes

Jois

Joannis

j.u.b.

juris utriusque bacealaureus

j.u.d.

juris utriusque doctor

j.u.l.

juris utriusque licentiatus

juv.

juvenis


jacens in lecto

bedlegerig

jam

reeds, nu, al

janitor

deurwaarder

januarii

van januari

januarius

januari

Joannis

van Jan

joc(ul)ator

grappenmaker, schalk, goochelaar, kunstenmaker

judex

rechter

judicis

van de rechter

jugalis

gemaal, echtgenoot, man

julii

van juli

julius

juli

juncti sunt (matrimonio)

zijn verbonden (in het huwelijk)

junctum

verbonden

junctus

verbonden

jungere

verbinden, verenigen

junii

van juni

junior

de jongere

juniores

de jongeren, de jongere manschapppen

junioris

van de jongere

junius

van juni

junxi

ik heb verbonden (in het huwelijk)

jurator

gezworene, jurylid

jure concilii Tridentini

volgens de rechtsregels van het concilie van Trente

jure devoluto

na het verstrijken van de periode van het (benoemings)recht

juribus

met de rechten, voor de rechten, volgens het recht

juris

van het recht

juris consultus

rechtsgeleerde

juris utriusque baccalaureus

algemene (lagere) academische graad in de beide rechten (burgerlijk en kerkelijk) bezittend

juris utriusque doctor

doctor in de beide rechten (burgerlijk en kerkelijk)

juris utriusque licentiatus

academische graad in de beide rechten (burgerlijk en kerkelijk) bezittend

jus

recht, wet

jus canonicum

kerkelijk recht

jus civile

burgelijk recht

jus controversum

betwist rechtspunt

jus divinum

goddelijk recht

jus gentium

volkerenrecht

jus humanum

menselijk recht

jus presentationis

recht van een kandidaat ter benoeming voor te dragen

jus utehdi

gebruiksrecht

justiciarius

baljuw

justitia

rechtvaardigheid, vrouwe gerechtigheid

justitiae satellis

gerechtsbode

juvencula

jong meisje

juvenculus

jonge jongen

juvenis

jongeman, jongeling, vrijgezel

juvenis innuptus

ongetrouwde jongeman

juventa

jeugd

juventus

jeugd

juventutis

van de jeugd

juxta

bij, behorende bij, naast

juxtaformam concilii Tridentini

volgens de voorschriften van het Concilie van Trente