N.B. voor woorden met een -i- als j-klank zie J

ib.

ibidem ibid.@ ibidem

i.c.

iuris consultis, zie J

id.

idem

i.e.

id est

LH.S.

lesus Hominum Salvator, zie J

ill.

illustrissima

in Dno obiit

in Domino obiit

i.u.b.

iuris utriusque bacealaureus, zie J

i.u.d.

iuris utriusque doctor, zie J

i.u.l.

iuris utriusque licentiatus, zie J

uv.

iuvenis, zie J


ibi

daar, toen

ibidem

aldaar op dezelfde plaats, op dezelfde bladzijde

ictu sclopeti

door het schot van een donderbus

ictus

slag

id est

dat is

id

dat

idem (vrw. eadem)

dezelfde, hetzelfde

idemque

en dezelfde, hetzelfde

ideo

daarom

idque

en dat, en wel

igitur

derhalve, bijgevolg

ignotus

onbekend, vreemd

illa

die vrouw daar, zij daar

ille

deze daar, bij daar, die man daar

illegitimus (vrw. -a)

onwettig

illi

aan hem/haar

illius

van hem/haar

illud

dat daar, het daar

illustris

verheven, aanzienlijk (predikaat van vorsten, hoge adel en niet vorstelijke edellieden)

illustrissimus

(vrw. -a) doorluchtige, zeer verhevene

imbecillis

zwak

imbricator

dakpannenlegger, ticheldekker

impedimenta

huwelijksbeletsels, hindernissen

impedimentibus dirimentibus

terwijl er vernietigende beletsels waren

impedimentum

huwelijksbeletsel, hindernis

impedimentum dirimens

vernietigend beletsel

imperium

keizerrijk

impertiri

schenken

impetrant

(Lat. impetrare) eiser

implorato

onder inroeping (van de rechterlijke beslissing)

imploreren

(Lat. implorare) afsmeken,inroepen

impregnatio

zwangerschap

imprimus,

zie imprimitus

improles

zonder kinderen

improvisa morte

door een onvoorziene dood

in

in, op, aan, bij, naar

in aeternum

voor eeuwig, (tot) in eeuwigheid

in albis (sepultus)

in het wit (begraven)

in annum sequentem

in het volgend jaar

in armis

in het leger, onder de wapenen

in articulo mortis

op het ogenblik van 't sterven

in brevi

in korte tijd

in caelum abiit

is naar de hemel gegaan

in cas subject

(Lat. in casu subieeto) in het onderhavige geval

in causa

in zijn rechtzaak

in comitatu

in het gezelschap van

in communi et ampliori fonna

in algemene en ruimere zin

in confesso

door beide partijen toegegeven

in continent

(Lat. continere) op staande voet, dadelijk

in contradictoria

in tegenspraak

in contumaciam

bij verstek

in corpore

gezamenlijk

in dato

daterende van, op datum van

in doloribus partus

in hevige pijn, in barensweeen

in Domino obiit

is gestorven in de Heer

in domo propria

in zijn eigen huis

in domo sua

in zijn huis

in dorso

aan de rugzijde

in effectu

in werkelijkheid

in eodem domo

in hetzelfde huis

in extremis momentis

in de laatste ogenblikken

in extremis rebus

in de uiterste nood

infacie ecclesiae

in tegenwoordigheid van de kerkelijke gemeente, ten overstaan van de kerk

in factis

met betrekking tot de gebeurtenissen (waarover geprocedeerd wordt)

in factis bewijzen

bepalen dat de partijen hun beweringen nader moeten bewijzen (door schriftelijke stukken of door getuigen)

in facto

door de daad zelf, inderdaad

in feiten contrarie

(Lat. in factis contrarius) oneens ten aanzien van de gebeurtenissen

in festo sancti N.

op het feest van de heilige N.

in fidem

ter waarmerking

in forma

in de (rechtens vereiste) vorm

in foro

openbaar

in hoc statu

in deze toestand

in hypothesi

(Grieks) in de veronderstelling

in ipso tennino

op de vastgestelde dag

in itinere trajecti

op weg naar

in iudicio

op de rechtszitting

in lecto decumbens

bedlegerig

in margine

in de kantlijn, op de rand van de bladzijde

in matrimonium iuncti

(zijn) in het huwelijk verbonden

in mea absentia

in mijn afwezigheid

in natura

naakt, in goederen

in necessitate baptizatus

in nood gedoopt

in nomine

in de naam van

in nomine Dei

in de naam

van God in omnibus

op alle punten

in orginali

in oorspronkelijke toestand

in pace

in vrede

in partu

tijdens de bevalling

in perpetuam rei memoriam

tot voortdurende gedachtenis aan de zaak

in perpetuis

voor eeuwig

in praesentia

in tegenwoordigheid van, in aanwezigheid van

in presentie,

zie in praesentia

in prima instantie

in eerste instantie (bijv. bij een beroep)

in propia persona

in eigen persoon

in puerperiis

in barensnood

in puerperio

in het kraambed, bij de bevalling

in qualitate

in zijn hoedanigheid

in quantum pro accipere

(de verklaring van de tegenpartij) aanvaarden voorzover afgelegd en voorzover de inhoud aangaat

in saldo

nog schuldig, in gebreke

in scriptis

in geschrifte

in secula seculorum

tot in alle eeuwigheid

in situ

ter plaatse, in oorspronkelijke toestand

in solidum

ieder hoofdelijk aansprakelijk, elk aansprakelijk voor het geheel van de schuld

in statu houden

(Lat. in statu tenere) (een proces) in het verloop der procedure stil doen staan

in summo gradu

in de hoogste graad

in tempore clauso

in de gesloten tijd (in de Vasten- en Adventstijd)

in territorio

in het stadsgebied

in usu

gebruikelijk

in viridi observantia

in levend gebruik, steeds onderhouden

in vita sua

in zijn/haar leven

in votis

gewenst

inaequali gradu

in ongelijke graad (van bloed- of aanverwantschap)

incertus

(vrw. -a) onzeker

incestriosus

in bloedschande verwekt

incestum

bloedschande, incest

incola

inwoner, ingezetene

inde

daarna, vervolgens, daar vandaan

index

bladwijzer, klapper, lijst

inerunt,

zie inierunt

infans

kind, kleinkind

infans dimidii anni

kind van 1/2 jaar

infans unius mensis

kind van een maand

infantes

de kinderen

infantis

van het kind

infantium

van de kinderen

infantulus

(vrw. -a) baby, zuigeling, klein kind, kindje

infector

(kunst)schilder

inferius

later, lager

infirmitate

door een ziekte

infirtnorum sacramentis

met het sacrament der zieken

infirmus,

ziek, gebrekkig

inflammatione

door een ontsteking

infra

onder, beneden

infra scripto

aan de ondergetekende

infra scriptus

ondergetekende, onderschreven

inhumata est

zij is begraven

inhumatus est

hij is begraven

inierant

zij gingen aan

inierat

ging aan

inierunt

zij gingen aan

inierunt matrimonium

zij gingen een huwelijk aan

inire

aangaan, binnengaan, aanvaarden

initium

begin

initum

aangegaan, begonnen

initum matrimonium

het aangegane huwelijk

initus

aangegaan, begonnen

iniungere

opleggen

iniustus

onrechtvaardig

iniverunt,

zie inierunt

inivit,

zie inierat

innocens

onschuldig, onnozel, van zijn verstand beroofd

Innocentes

Onnozele Kinderen, 28 december

innocentis

van de onschuldige

innominis

zonder naam

innuptus (

vrw. -a) ongetrouwd, vrij, achteloos

inopinatum

onverwachts

inops animi

zwak van geest

inops mentis

zwak van geest

inprimitus

eerst, voornamelijk

inpuerperis,

zie in puerperiis

inquilinus

bewoner

inquirere

ondervragen

inquisitie

vraag, onderzoek

insanabilis

ongeneesbaar

insania

waanzinnigheid

insanus (vrw.-a) mentis

krankzinnig

insinuatie

(Lat. insinuatie) aanzegging, verslag, communicatie

insisteren

(Lat. insistere) aandringen, bij iets blijven

insolentia

onbeschaamdheid, ongepast gedrag

insolvent

(Lat. insolubilis) niet in staat om te betalen

instantie

(Lat. instantie) stap in de procedure

instar,

zie adinstar

institor

winkelier, kramer, uitdragen, opkoper

instructie

(Lat. instructie) taakomschrijving

instrumentum

akte; gereedschap, hulpmiddel

insuper

boven, bovendien

integer

(vrw. -gra) rein, maagdelijk

integralis

geheel, compleet

integrum

rein, maagdelijk

inter

tussen

inter adstantium preces

met de gebeden der omstanders

inter alias

onder anderen, onder meer

inter locutoriam sententiam,

zie ante interlocutoriam

sententiam inter missarum solemna

tijdens de mis

inter vivos

onder levenden

interdum

soms

interea

ondertussen

interim

ondertussen, soms, tijdelijk

interscripto

aan de ondergetekende, voor het ondergeschrevene

interscriptus

ondergetekende, ondergeschrevene

interstitium

tijd tussen de huwelijksafkondigingen

intestat

gestorven zonder biechtvader

intestatus

zonder de biecht te zijn afgenomen gestorven

intimare

intimeren, dagvaarden, gerechtelijk dagen, aankondigen

intime

diep, zeer, dringend

intinctor

verver

intra

(binnen) in

inunctus

ongezalfd

inventus

gevonden, vondeling

investitus

pastoor

iodem,

zie eodem

ipse

(vrw. -a) zelf, zijzelf, hijzelf

ipso termino

op de vastgestelde dag

ipsum

hetzelfde, zelfde

iste

(vrw.-a) deze, dit

istud

dit, dat, het hier

ita est

zo is het, het is aldus (vaak onder een akte door de nakijker toegevoegd)

item

op dezelfde wijze, evenzo

iterum

andermaal