f.

folio; filia; filius

fa.

filia

fil.

filius

f.l.

filia legitima, filius leitimus

fol.

folio

f.r.

folio recto

fr.

frater

frs.

fratris

fls.

filius

flv.

folio verso


faber

smid, ambachtsman, werkman

faber annorum

wapensmid

faber cordarum

touwslager

faberfer(ra)mentarius

hoefsmid, paardenbeslager

faberferrarius

smid

faber grossarius

grofsmid, ijzersmid

faber laminarius

blikslager

faber lignarius

timmerman, schrijnwerker, meubelmaker

fabrica ecclesiae

kerkfabriek

fabricator ligneorum calicorum

fabrikant van houten bekers

fabritius

(Lat. fabricus) smid

facere

maken, verrichten, doen vervaardigen

facit

maakt, bedraagt (in rekeningen)

factis tribus ecclesiae denuntiationibus consuetis

na de drie gebruikelijke huwelijksafkondigingen

factis praeviis tribus bannis

na de drie voorziene huwelijksafkondigingen

factis tribus (consuetis) proclamationibus

na de drie gebruikelijke (opeenvolgende) huwelijksafkondigingen

factis tribus bannis

na de drie huwelijksafkondigingen

facto

inderdaad, door de daad

factor cordarum

koordenmaker, touwslag

factor sporcarum

sporenmaker

factum

geschrift waarop in het kort de omstandigheden van een geschil en de gronden waarop men de aanspraken steunt, worden opgeschreven; daad, handeling, voorval, gebeurtenis

falcarius

sikkelhandelaar, sikkelsmid, zeisensmid

familia

familie, gezin, dienstpersoneel, huisgenoten, gezinsleden

familiares

vertrouwelingen, raadgevers van een vorst, leken die zich bij een orde aansluiten

familiaria

bezittingen van de familie

familiaris

verwant, familielid

famula

dienstmeisje, leerling

famulus

knecht, huisbediende, dienaar, bediende, leerling, gezel

fatalia appellationis

de dingen die noodzakelijk zijn voor het instellen van het appel

fatuus

onnozel

febri aestuanti

door een gloeiende koorts

febri calida

door een hete koorts

febrifrigida

door koude koorts

febri maligna

door een kwaadaardige (hevige) koorts

febri putridus

door koorts uitgeput

febri vehementi

door hevige koorts

febris

koorts

februarii

van februari

februarius

februari

feci

ik heb gemaakt

fecit

heeft gemaakt

femella

vrouwelijk; vrouwtje

femina

vrouw

femini generis

van het vrouwelijk geslacht

femini sexus

van het vrouwelijk geslacht

feminus

vrouwelijk, van vrouwen, van een vrouw

feniseca

(gras)maaier

feodalia

leengoederen

flere

bijna, ongeveer

feretrum

een lijkbaar, een draagbaar

feria

dag

feria penultima

voorlaatste dag

feria prima

zondag

feria quarta

woensdag

feria quinta

donderdag

feria secunda

maandag

feria sexta

vrijdag

feria tertia

dinsdag

feria ultima

de laatste dag

ferrarius

ijzer

ferrarius faber

smid

fetura

kind, kroost, nakomelingen

fetus

kind, kroost, nakomelingen

fideicommissum

testamentaire beschikking, waarbij men een vertrouwd persoon die voor de wet als erfgenaam optreedt, opdraagt een zeker legaat uit te keren aan iemand die wettelijk niet als erfgenaam kan worden aangewezen; de erfgenaam heeft vruchtgebruik, d.w.z. hij mag de vruchten, inkomsten behouden, maar moet het eigendom in stand houden en zo nodig aan de eigenaar teruggeven

fidejussor

borg, doopgetuige, doopheffer

figler(i)us

pottenbakker, tegelbakker

figulus

pottenbakker

filia

dochter

filia devota

geestelijke dochter, religieuze, non

filia in(n)upta

ongehuwde dochter

filiae

dochters, van de dochter

filialis

hulpkapel, hulpkerk

filiarum

van de dochters

filiaster

(vrw. -a) stiefkind; schoonzoon,schoondochter

filiastri

stiefkinderen, schoonkinderen

filiatio

bloedverwantschap in nederdalende rechte lijn, afstamming in eerste graad, kindschap

filicarius

straatmaker, strater, steenzetter, plaveier

filietas

zoonschap, zie ook filiatio

filii

van de zoon, de zonen

filiola

dochtertje, doopdochtertje

filiolus

zoontje, doopkind, petezoon

filiorum

van de zonen

filitrix

spinster

filius

zoon

filliae,

zie filiae

filliola,

zie filiola

filliolus,

zie filiolus

finaliter

uiteindelijk

finis

einde

firmarius

landbouwer

fiscus

kas, penningmeester, belasting

fistularius

fluiter, fluitspeler, speelman, (stads)muzikant

flator

smelter, gieter

fluxu sanguinis

door een bloeding

focaria

keukenmeid, vrouw van een soldaat; concubine

foderator

lakenarbeider, sergeant (belast met kleding en uitrusting), voorbode

foemella,

zie femella

foetus

kind, nageslacht, nakomelingschap

folio

in, op het blad van register

folium

blad, papier

foraneus

wonend buiten de wallen, buitenpoorter, vreemdeling in een stad

forestarius

vorster (opzichter over bossen, soms over weide en vee)

forma

rechtsregels, procedure, woordelijke inhoud van een vonnis; norm, model

forma pauperis

als armenzaak, voor armen gratis

fomacarius

ovenmetselaar, ovengieter

fornicatio

vleselijke zonde, onkuisheid, zondige betrekkingen

fortasse

misschien

forum

markt

fossa

gracht, kuil, graf

fossar(ius)

(dood)graver, mijnwerker, boerenknecht

foumeren

(Lat. fumire) inleveren, verschaffen (van alle stukken die tot ondersteuning van de eis of het verweer dienen aan de griffier)

foumissement

(Lat. fumimentum) lijst van ingeleverde stukken

francenum

oude naam van het oorspronkelijk uit Frankrijk ingevoerde perkament

francus

vrij (van zegelrecht), bevrijd, vrijgesteld

francus scabinus

vrijschepen, lid van het veemgericht (geheime rechtbank voor strafzaken, die buiten de openbare macht om vonnissen uitsprak en uitvoerde, ook wel geheime rechtsinstantie of genootschap met als taak het elimineren van tegenstanders)

frater

broer, monnik, neef

frater germanus

tweelingbroer

frater major

oudste broeder

frater

Predicator, predikheer, dominicaan

fraternitas

broederschap

fratres consanguini

broers van dezelfde vader maar van een andere moeder

fratres gemelli

tweelingbroers

fratres germani

tweelingbroers

fratres uterini

broers met dezelfde moeder maar van een andere vader

fratria

broederschap, gilde

fratria filia

nicht

fratris

aan, voor de broers

fratri(ss)a

zwagerin, broedersvrouw, schoonzuster

fratruelis

tanteszoon van moederszijde, volle neef); volle nicht, (soms oomskinderen van vaderszijde)

fratrum

van de broeders

frenarius

riemenmaker, gordelmaker

fructus in limine

inkomsten van een beneficie (geestelijke waardigheid inclusief de daaraan verbonden inkomsten) tijdens de vacature ervan

fuere

zij waren

fuerent,

zie fuerunt

fueront,

zie fuerunt

fuerunt

zij waren

fugitief

(Lat. fugitivus) voortvluchtig

fuit

is geweest

fullo

lakenvolder, hoedenvolder, (wol)bleker

fulmine tactus

getroffen door de bliksem

funarius

touwslager

fundatio

stichting

fundavit anniversarium pro requie animae suae

stichtte een jaargetijde voor de rust van zijn ziel (instellen van de jaarlijkse herdenking van een overledene)

fundibularius

blijdenmeester, geschutmeester, artillerieofficier, oppositie-aanvoerder

funifex

touwslager

funificis

van de touwslager

fusor aurichalci

geelgieter

fusor campanarum

klokkengieter, klokkenmaker

fusor pottorum stanneorum

tinnenstoopmaker, tingieter

fusor typorum

lettergieter