e

est

eccl.

ecelesia

ecclia

ecclesia

e.o.

ex officio

eo.

eodem

eps.

episcopus

eq.

eques

 

e

uit

e vivis abiit

overleed

e vivis discessit

overleed

e vivis excessit

overleed

e vivis migravit

overleed

e vivis obiit

overleed

eatenus

tot nu toe

ecclesia

kerk

ecclesiae denuntiatio

kerkelijke huwelijksaankondiging

ecclesiae sacramentis munita

voorzien van de kerkelijke sacramenten

edentarius

tandarts, tandentrekker

eius

zijn, van hem, van haar

eius loco

in diens plaats

eiusdem

van dezelfde (bijv.) maand, hetzelfde

elemosinarius

(Grieks) armenverzorger, aalmoezenier

elevare

grootbrengen

emancipatie

(Lat. emancipatie) ontslag uit de vaderlijke macht

emisit spiritum

gaf de geest

emissio

pestepidemie

emissus

uitgezonden

emundator

zwaardveger, wapensmid

enim

immers, want, inderdaad

eo quod

te meer, omdat

eodem

(de)zelfde

eodem anno

in hetzelfde jaar

eodem die

dezelfde dag

eodem instanti

op hetzelfde ogenblik

eodem morbo

door dezelfde ziekte

eparchus

commandant, bevelhebber, bevelvoerder

ephorus

kerkopziener, schoolopziener, (huis)onderwijzer

Epiphania

Verschijning des Heren, 6 januari

episcopalis

van de bisschop, bisschoppelijk

episcopus

bisschop

episcopus electus

verkozen bisschop (door een kapittel verkozen, maar nog niet door de paus in zijn ambt bevestigde bisschop)

epithalamium

huwelijkszang

equalis

gelijk

eques

ridder, ruiter, krijgsman te paard

eques aureivelleris

Ridder in de Orde van het Gulden Vlies

eques cataphractus

gepantserd ruiter, kurassier

eques hungaricus

huzaar, Hongaarse ruiter

eques loricatus

gepantserd ruiter, kurassier

equicida

paardenslager

equicius

paardenkoopman

equitis

van de ridder, ruiter

ergotismus

kriebelziekte, vergiftiging met moederkoorn (giftig schimmel op graan)

error juris

rechtsdwaling

eruginator

zwaardveger, wapensmid

esse

te zijn

est

hij/zij is

estimatie,

zie aestimatie

et

en

et aliis

en andere

et c(a)etera

enzovoort

etiam

ook

evictie

(Lat. evincere) uitwinning, rechtsvordering waardoor een eigenaar zijn eigendom kan verliezen ten gunste van een ander die beter recht heeft

ex

uit

ex altera

anderszijds, langs de andere zijde, grenzende aan

ex commissione pastoris

in opdracht van de pastoor

ex debilitate senectus

uit seniliteit, wegens zijn ouderdom

ex dictis dicendis

uit hetgeen gezegd is en gezegd moest worden

ex eodem morbo

tengevolge van dezelfde ziekte

exfebri(s)

door koorts

exfluxu sanguinis

door een bloeding

exfomicatione conceptus

(vrw.-a) uit onwettige verhouding geboren

ex hac

van deze, van hier

ex hac misera vita decessit in Domino

ging van dit droevig leven naar de Heer

ex hac vita ad aetemam transivit

van uit dit leven ging hij over naar het eeuwige

ex hac vita emigravit

nam afscheid van dit leven

ex hoc

van hier

ex ictu equi

getroffen door een paardenhoef

ex longa infirinitate

ten gevolge van een lange ziekte

ex malignafebri

ten gevolge van een kwaadaardige koorts

ex nobili officio

op grond van het edele ambt (van de rechter)

ex officio

uit hoofde van zijn ambt, van ambtswege

ex primo thoro

uit het eerste bed (huwelijk)

ex secundo thoro

uit het tweede bed (huwelijk)

ex tab(b)e

door tering

ex testamento

(erfgenaam) op grond van een testament

ex thoro illegitimo

uit een onwettige verbintenis

ex una

enerzijds, langs de zijde, grenzende aan

ex variolis

wegens pokken

ex voto

ten gevolge van een gelofte

ex vulnere

door een wond

exactiones et tallia

schot en lot

exactor

belastinginner, belastingheffer, belastingontvanger

Exaltatio Crucis

Kruisverheffing, 14 september

examinatio

ondervraging

examinatoir

(Lat. exaniinare) dienende tot ondervraging

examineren

(Lat. examinare) ondervragen

exceptie

(Lat. exceptio) uitzondering; verweermiddel voor het gerecht, bestaande uit het aanvoeren van een grond van onontvankelijkheid, zodat de gedaagde niet hoeft te antwoorden op de eis van een eiser

excindere

uit- of weghalen (bij een bevalling)

excipient

(Lat. excipere) degene die een exceptie opwerpt

excissus

weggehaald (bijv. kind bevrijd uit de baarmoeder bij de geboorte)

excoriator

leerlooier, vilder

exculpator reorum

vrijpleiter van de verdachten

excusare

verontschuldigen

executeren

(Lat. exsequor) (een vonnis) uitvoeren; een vordering gerechtelijk innen, eventueel door verkoop van goederen van de debiteur; ter dood brengen

executeur

(Lat. exsecutor) uitvoerder, hoofd der politie van het gerecht

executie

(Lat. exsecutio) voltrekking van een vonnis (civiel of crimineel)

exempel

(Lat. exemplum) (afschrikwekkend) voorbeeld

exequiae

uitvaart, rouwstoet

exerceren

(Lat. exercere) uitoefenen

exercitie

(Lat. exercitie) uitoefening

exercitor

die een beroep uitoefent, een zaak drijft, een werk uitvoert, een bezigheid verricht, een vak beoefent

exercitus

leger

exeuntium sacramentis munitus

voorzien van de sacramenten der stervenden

exhaustus

uitgeput

exhiberen

(Lat. exhibere) vertonen

eximius ac doctissimus dominus

de hoogachtbare en geleerde heer

exire

eindigen, sterven

exitus

dood, het heengaan

exitus letalis

dodelijke afloop

exonereren

(Lat. exonerare) ontlasten, van een lastgeving ontheffen

expedieren

(Lat. expedire) afhandelen, afdoen, beslissen

expeditie

(Lat. expedire) afhandeling, beslissing, uitvaardiging van een rechterlijke uitspraak

expensis

tegen kosten, met kosten

expiratie

(Lat. exspiratio) afloop van een gerechtelijke termijn

expiravit

blies de laatste adem uit

expireren

(Lat. exspirare) ten einde lopen

exploot

officiele kennisgeving van het gerecht aan de geciteerde,aanzegging van een dagvaarding of rechterlijke beslissing

expositus

vondeling

exscindere,

zie excindere

exscissus,

zie excissus

exsecutio,

zie executio

ex(s)tinctus

overleden

extensie

(Lat. extendere) uitvoerige opsomming (van kosten), omvang, uitbreiding

extra

buiten

extra portam

buiten de (stads)poort

extra provinciam

buiten de provincie

extraclusus

niet aangrenzend, buitengesloten

extract

(Lat. extractum) uittreksel

extraheren

(Lat. extrahere) een uittreksel maken

extraneus

vreemdeling

extraordinarius

buitengewoon

extrema unctio

Laatste Oliesel, Heilig Oliesel

extrema unctione uncta

met het Laatste Oliesel gezalfd

extremis (sacramentis) munitus

van de laatste sacramenten voorzien

extremis momentis

in de laatste ogenblikken

extremis muniti

zij zijn voorzien van de laatste sacramenten

extremis munitus

voorzien van de laatste heilige sacramenten

extremis praemunitus

voorzien van de laatste sacramenten

extremis rebus

in uiterste nood

extremis S.R.E. sacramentis refuctus

gesterkt door de laatste sacramenten van de Heilige Rooms-Katholieke Kerk