cubiculum

(slaap)kamer

cuius

van wie

cuius anima requiescat in pace

moge zijn ziel rusten in vrede

cuius loco

in wiens plaats

cuius vicem supplevit

in wiens plaats optrad

cuius vices egit

in wiens plaats optrad

cuius filia

van wie een dochter is, wiens dochter

cuius loco tenuit

wiens plaats werd ingenomen door

cuius locum tenuit

wiens plaats werd ingenomen

cujus,

zie cuius

culcit(r)arius

stoffeerder, mantelmaker

cultellarius

messenmaker

cultellifex

messenmaker

cultrariuslx

messenmaker

cum

met, als, ofschoon, wanneer, omdat

cum ab illustrissimo ac reve rendissimo domino episcopo obtenta dispensatione in bannis

met dispensatie in de huwelijksafkondigingen verkregen van de zeer illustere en zeer eerwaarde heer bisschop

cum annexis

met bijbehoren

cum amicis

met vrienden/vriendinnen

cum appartinentiis

met toebehoren

cum approbatione

met goedkeuring

cum consensu pastoris

met toestemming van de pastoor

cum dispensatione

met vrijstelling

cum dispensatione impedimenti consanguinitatis

met vrijstelling van huwelijksbeletsel door verwantschap

cum dispensatione in bannis

met vrijstelling van de roepen (de drie huwelijksafkondigingen van tevoren)

cum dispensatione in banno

met vrijstelling van een huwelijksafkondiging

cum expensis

met (eis van) kosten

cum fundo et omnibus pertinentibus

met de grond en alles wat ertoe behoort

cum fundo et omnibus pertinentiis

met de grond en alles wat ertoe behoort

cum liberis

met zijn/haar kinderen

cum matre

met zijn/haar moeder (bij een vaderloze minderjarige)

cum mea licentia

met mijn vergunning

cum missa

met een mis

cum omnibus annexis

met alle toebehoren

cum patre

met zijn/haar vader (bij een minderjarige)

cum pertinentiis

met toebehoren (koopakte en rentebrieven)

cum socio

met zijn medestander

cum suis

met gevolg, met de zijnen

cum totali relaxatione

met volledige vrijstelling

cum uxore

met zijn vrouw

cum vigiliis et exequiis

met nachtwaken en uitvaart

cumulare

ophopen, vermeerderen

cumulatio

vermeerdering (bijv. van ambten en opstapeling van wedden (salaris) door een persoon)

cuparius

tonnenmaker, kuiper

cupe(n)dinarius

koekbakker, banketbakker, winkelier, kramer

cup(r)ifex

koperslager, koperbewerker

curanda

pupil, pleegdochter

curandus

pupil, pleegzoon

curator

voogd, verzorger, toezichthouder; door het gerecht (meestal het Hof) benoemde beheerder van de goederen van iemand die wegens verkwisting, dronkenschap of geestesziekte onder curatele is geplaatst of van een oudere minderjarige

curator ad actum divisionis

beheerder van een te verdelen boedel, waarin minderjarigen of andere handelingsonbekwamen (mede) gerechtigd zijn

curator ad lites

proces-voogd, d.w.z. degene die voor iemand met een wettige voogd of curator diens belang behartigt in een proces tegen die voogd of curator, b.v. voor een getrouwde vrouw tegen haar man

curator ventris

curator over een ongeboren vrucht

curatus

pastoor (belast met de zielzorg, zie ook persona)

curia

zorg, zielenzorg

currus

wagen, gespan, kar

cursor

bode

curtius

de korte, kortere

custodis

van de hoeder, bewaker, koster

custos

koster, opziener, opzichter, behoeder, bewaker, beschermer, portier

custos camporum

veldwachter

custos mercenarius

gehuurde koster

custos ovium

schapenhoeder, schaapherder

custos porcorum

varkenshoeder

cyrothecarius

handschoenmaker